หน้าหลัก

เว็บที่เกี่ยวข้อง

 ข้อบังคับสมาคม

สหกรณ์ครู ร้อยเอ็ด

ครูไทย(สสอค.)

ชุมนุมฯ

สมาชิกทั้งหมด

สมาชิกที่เสียชีวิต

นายธงชัย พุทธมอญ อ.เมือง
นายกสมาคม
0807548372
 

นายมงคล ชิดชอบ  อ.เมือง
อุปนายกฯ
0929108978

นายนิยม บุญจันทร์ อ.เมือง
เลขานุการ
0954595651

นายวิชัย ขจรมณี
เหรัญญิก
 0817395949

ดร.เทวฤทธิ์ พลเยี่ยม อ.โพนทอง
อุปนายกฯคนที่ 2
0951933083

ดร.สุรเดช มูลจันที อ.พนมไพร
ประชาสัมพันธ์
0945059191

นายสุริยา โคตรชัย อ.อาจสามารถ
กรรมการ
0812611628

นายอนันต์ ลักษณะงาม
อ.อาจสามารถ  กรรมการ
0853385402

นายสุกิจ เดชโภช อ.เมือง
กรรมการ
 0883059891

นายกานต์ แก่นสา อ.พนมไพร
กรรมการ
0849572271

นายสุรัตน์ โทนหงสา อ.เมือง
กรรมการ
 0621956960

นายสมาน นาเมืองรักษ์ อ.เสลฯ
นายทะเบียน
0872317683

นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยม อ.หนองพอก
กรรมการ
 0981045322

นายเศรษพงษ์ โนนเมืองแก
อ.โพธิ์ชัย   กรรมการ
 0969093499

นายราษี ดารุุนิกร อ.โพนทอง
กรรมการ
 0812601284

 

 

 

 

นายทองพูล พลเยี่ยม อ.โพนทอง
ที่ปรึกษา
0933242583

นายสุริยะ จันทร์เพ็ง อ.ปทุมรัตน์
ที่ปรึกษา
0819122765

 

 

Webmaster ดร.สุรเดช  มูลจันที
172  พนมไพรพิทักษ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140,
Tel : 084 -7919282, 0945059191
facebook :ครูอิสาน บ้านนอก,   Line  ID : suradeshmool
Email : suradesh@ret2.go.th