หน้าหลัก

เว็บที่เกี่ยวข้อง

 ข้อบังคับสมาคม

สหกรณ์ครู ร้อยเอ็ด

ครูไทย(สสอค.)

ชุมนุมฯ

สมาชิกทั้งหมด

  สมาชิกที่เสียชีวิต 

ตัดสิทธิรายชื่อผู้ที่ไม่มายื่นอุทธรณ 

               ขอให้อุทรคืนสภาพสมาชิก ภายใน 15 วันหลังจากได้รับจดหมาย

 สมาชิกที่ให้หักเงินค้างสงเคราะห์ศพ ผ่านธนาคารกรุงไทย ทางสมาคมฯไม่สามารถหักได้เนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย  ขอให้ท่านนำเงินไปเข้าบัญชี ให้พอหัก  ทางสมาคมจะส่งหักทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน  ถ้าไม่สามารถหักได้  ป็นเวลา 3 เดือน หรือ เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
( 1 พันบาท) หมด
จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

                                 

สมาชิกท่านใดที่ แจ้งหักในบัญชีสหกรณ์ หรือกรุงไทยแล้ว แต่ยังไม่มีการหัก ด้วยเหตุผล
ด้านเอกสารไม่สมบรูณ์ ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารกรอกใหม่ พร้อมแนบหน้าบัญชี(Book Bank)  
ไปพร้อม และฝากส่งได้ครับ


 

 

สมาชิกในเดือน ตุลาคม 2561
จำนวน   .12,385.  คน
 Down Load

เสียชีวิตในเดือน พฤศจิกายน 2561
จำนวน..22...คน( 440 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน ตุลาคม 2561
จำนวน..21.คน( 420 บาท)
รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน กันยายน  2561
จำนวน..20.คน( 400 บาท)
รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน สิงหาคม  2561
จำนวน..13.คน( 260 บาท)
รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน กรกฎาคม  2561
จำนวน..20.คน( 400  บาท)
รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน มิถุนายน 2561
จำนวน...15..คน( 300  บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
เสียชีวิตในเดือน พฤษภาคม 2561
จำนวน...16...คน(320 บาท)
รายชื่อผู้เสียชีวิต

เสียชีวิตในเดือน เมษายน 2561
จำนวน...15...คน(300 บาท)
รายชื่อผู้เสียชีวิต

เสียชีวิตในเดือน มีนาคม 2561
จำนวน...9...คน(180 บาท)
รายชื่อผู้เสียชีวิต

สมาชิกที่เสียชีวิตตั้งแต่
เดือน พฤศจิกายน 2560- กุมภาพันธ2561
รวม  4 เดือน
จำนวน     33           คน
 สงเคราะห์ศพรายละ 20 บาท
เป็นเงิน 660 บาท

Down Load

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2561

 
 


นายธงชัย พุทธมอญ
นายกสมาคม


 

 

เจ้าหน้าที่สมาคม
นายพงษ์สิทธ์ เชื้อวงษ์
โทร.0904204060


 เจ้าหน้าที่สมาคม
นางสาว จิรกัญญา ขุนทอง
โทร.0949295669

 

 

 
 

Webmaster ดร.สุรเดช  มูลจันที
172  พนมไพรพิทักษ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140,

Tel : 084 -7919282, 0945059191
facebook :ครูอิสาน บ้านนอก,   Line  ID : suradeshmool
Email : suradesh@ret2.go.th